AgriFocus
Hem Tjänster KUNDSIDOR Sprutjournal Kontakt Om oss

Växtodlingsbrev 14-18

 

Planera för höstrapssådd!

Avdödning av höstraps inför skörd

Lantbrukskrönika - Nya regler gäller - men saknas…

På nyårsdagen trädde EU:s direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel i kraft. Direktivet innehåller ett antal punkter om förändrad praxis när det gäller hantering och användning av växtskyddsmedel. Sverige är sannolikt ett av de länder som kommer att uppleva minst reella förändringar jämfört med många andra medlemsländer. Vi har sedan länge t.ex. haft krav på behörighetsutbildningar. I viss mån har vi även haft relativt utbredd tillämpning av funktionstester av sprutor. Detta blir dock obligatoriskt för alla i och med det nya direktivet. Den punkt i direktivet som kanske känns mest omvälvande för svenska lantbrukare är kravet på tillämpning av integrerat växtskydd, allmänt omnämnt som IPM efter det engelska uttrycket Integrated Pest Management. Detta pratas det mycket om och liksom direktivet i sin helhet skall varje medlemsland i EU nu tillämpa IPM. Jordbruksverket har sammanställt ett antal principer för integrerat växtskydd, men det är viktigt att veta att det fortfarande inte finns några regler för hur det i praktiken skall tillämpas och därmed kunna kontrolleras. Jordbruksverkets förslag till föreskrifter var ute på remiss till mitten av december, men det senaste budet är nu att föreskrifterna beräknas bli klara under 2014… Myndigheterna verkar satsa på att komma igång med utökad tillsyn av växtskyddshanteringen under 2015, då föreskrifter finns och miljöinspektörerna har fått vägledning i hur kontrollen skall ske.

Hur besvärande är då integrerat växtskydd för den enskilde lantbrukaren? Ser man till de förslag till föreskrifter som varit på remiss och de övergripande principerna så är helheten ganska vettig. Det handlar strängt taget om sunt förnuft och god lantbrukarpraxis. Man förväntas utvärdera behovet av kemisk bekämpning, se till förebyggande åtgärder såsom användning av friskt sortmaterial, god etablering av grödan m.m. Det borde i princip ligga i alla växtodlares intresse, då det generellt förbättrar lönsamheten på sista raden, egentligen inga konstigheter där alltså. I Sverige kommer även en ny nationell förordning om växtskyddsmedel under 2014, och vad den kommer att innebära vet vi inte ännu, men den kommer att inkludera frågan om integrerat växtskydd.

Den stora frågan är dock hur kontrollen skall ske. Vid en spannmålsodlarträff i Uppland i höstas diskuterades integrerat växtskydd och vilka konsekvenser det kan få i vardagen för lantbrukare. Från Jordbruksverkets håll konstaterades att det sannolikt inte kommer att innebära några omvälvande förändringar i praktiken, samt att det också är svårt för kommunerna att kontrollera att IPM efterföljs, annat än genom lantbrukarens egen dokumentation i t.ex. sprutjournalen. Samtidigt måste man inse att när det väl finns föreskrifter så måste de följas av t.ex. miljöinspektörerna och ju mer ”luddiga” dessa är, desto större blir utrymmet för tolkning av den som utför kontrollen. Det kommer sannolikt också att finnas en hel del så kallade allmänna råd i det kommande regelverket, vilket man menar är en mjukare vägledning och inget bindande krav som en föreskrift utgör. I praktiken är det dock mycket vanligt att sådana allmänna råd är starkt vägledande i en eventuell rättsprocess, viket innebär att om de allmänna råden inte efterlevs så riskerar man att fällas även för det.

Det hjälper inte att utforma ”mjukare” föreskrifter och mer vägledande allmänna råd, om det innebär att regelverket blir otydligt både för användare och för de som skall bedriva tillsynen. Tvärtom är det en björntjänst om lantbrukare och inspektörer får göra egna tolkningar efter bästa förmåga, allrahelst när kontrollen oftast utförs av personer som är långtifrån specialiserade på lantbruk och växtodling, och saknar den kunskap som skulle behövas för att bedöma vad som är vettigt i sammanhanget. Därför är det av största vikt att man som lantbruksföretagare följer upp de föreskrifter som kommer framöver. Ifrågasätt bedömningar vid tillsynsbesök om de inte verkar rimliga. Det finns ofta mer eller mindre stora tolkningsutrymmen i föreskrifter och det är inte alls säkert att inspektören på plats gör den rätta tolkningen. Man riskerar att drabbas av felaktiga beslut eller anmärkningar om man bara rakt av accepterar det utlåtande som ges vid kontrollen. Bedömningen görs till syvende och sist av en enskild person och är inte föreskrifterna solklara är en personlig tolkning oundviklig. Det är inte ovanligt med en viss överdriven respekt för myndighetskontroller, men den kan bli kostsam för den enskilde! Det går i princip att överklaga de flesta förelägganden och beslut av de här slagen.

Frida Olsson, AgriFocus

Lantbrukskrönika 2014 Lantbrukskrönika 2013

Om växtodlingsbreven

AgriFocus växtodlingsbrev håller dig uppdaterad och ger tydliga råd för en lönsam och effektiv växtodling. I abonnemanget ingår:

  • Växtodlingsbrev (c:a 35 st/år)
  • Telefonrådgivning kring kortare ärenden
  • Aktuell information via SMS och hemsida
Pris: 1960 kr/år

Beställ här

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss